Для авторів

Для публікації в «Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету» приймаються матеріали, які не друкувалися раніше та містять наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень у відповідних наукових галузях, а також наукові огляди та рецензії.

Відповідно до редакційної політики журналу процедура рецензування є анонімною (двостороннє «сліпе» рецензування). Всі статті проходять комп’ютерну та експертну перевірку на наявність плагіату.

Мова видання: змішані мови – українська, англійська, німецька, французька, болгарська, румунська (для нерезидентів України).

До публікації запрошуються: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти закладів вищої освіти й наукових установ України та зарубіжжя.

Для осіб, що не мають наукового ступеня, необхідно додатково надіслати відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).

Збірник отримав міжнародні стандартні номери серійного видання: ISSN як для друкованої версії (ISSN 2521-1749), так і для електронної online версії (ISSN 2616-8774).

Розмір внеску за публікацію статті становить 700 грн. На публікацію кожної другої статті автори отримують знижку 40%. Доктори наук і професори, а також нерезиденти України звільняються від оплати.

Реквізити для оплати:
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Розрахунковий рахунок:
Код ЄДРПОУ 02125467
р/рах UA 50 820172 0313 24100 42020 12580
МФО 820172 Банк ДКСУ в м. Київ
Призначення платежу : за публікацію у Науковому віснику ІДГУ
Платник: ПІБ автора

Усім статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

Електронний варіант матеріалів для публікації необхідно подати

на електронну адресу nauka_idgu@ukr.net 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

Вимоги до оформлення наукових статей у «Науковому віснику

Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

 • Обсяг статті – від 25 000 до 30 000 друкованих знаків (разом з пробілами).

Розташування структурних елементів статті:

У верхньому лівому кутку: Шифр УДК;

По центру:

 • назва статті (англійською мовою, великими літерами, жирним шрифтом);
 • назва статті (українською мовою, великими літерами, жирним шрифтом);

У двох колонках:

З лівого боку (українською мовою):

 • ім’я, прізвище автора (авторів) (курсивом, жирним шрифтом);
 • вчене звання, науковий ступінь;
 • E-mail;
 • ORCID;
 • Researcher ID;
 • місце роботи, країна;

З правого боку (англійською мовою):

 • ім’я, прізвище автора (авторів)(курсивом, жирним шрифтом);
 • вчене звання, науковий ступінь;
 • E-mail;
 • ORCID;
 • Researcher ID;
 • місце роботи;

Вирівнювання по ширині:

Анотація статті (англійською мовою, курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків (230-250 слів));

Ключові слова (англійською мовою, курсивом, 6-8 слів)

Текст статті мовою оригіналу (відповідно до вимог).

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА (назва по центру, жирним шрифтом, за абеткою)

REFERENCES (назва по центру, жирним шрифтом, за абеткою)

Анотація статті українською мовою (або мовою статті) (курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків (230-250 слів)).

Ключові слова (українською мовою, курсивом, 6-8 слів).

Обов'язкові елементи наукової статті:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; актуальність теми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей (мета) статті, постановка завдання;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги до оформлення статті

Береги – всі по 2 см. Редактор: МS Word. Гарнітура: TimesNewRoman, кегель (розмір) 12, інтервал – 1. Текст набирається без переносів. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «-». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у них. Для запобігання цього потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор).

 Оформлення літератури

Цитування та внутрішньотекстове покликання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Петренко, 2008); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2008: 125).

Джерела та література, References оформлюється згідно стандарту APA.

Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (вибираємо варіант американська).

У референсі окрім класичної транслітерації обов’язково подається переклад англійською мовою (назва, видання). Важливо пам’ятати, що в зарубіжних базах даних проста транслітерація назви джерела без її перекладу англійською мовою не має сенсу.